مقالات

چرا ترموگراف ؟؟؟

دیتالاگر دما
دیتالاگر ( ترموگراف ) برخط

استفاده از دستگاه دیتالاگر دما ( ترموگراف مدل testo175T1 ) در زنجیره سرد ضروری است ونقش مهمی در کنترل کیفیت فراورده های دامی ایفا می کند .

در زیر بخش نامه اداره کل دامپزشکی در خصوص رعایت الزامات حمل بین استانی فراورده های دامی آورده شده است :

باعنايت به نامه /۱۳ ۱۰۰۶۵/ ۷/۲ – ۸۸ اداره كـل دامپزشـكي اسـتان خراسـان جنـوبي و ۲۳۲۹۷/ -۷/۱۱ ۸۸ اداره كل دامپزشكي استان تهران در خصوص عدم رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي حمل فرآورده هاي خـام دامي، ضمن تاكيد مجدد بر اجراي دستورالعمل« كنترل بهداشتي و مقررات قرنطينه اي نقل و انتقال دام زنده و فراورده هاي خام دامي در داخـل كشـور » و دسـتورالعمل ۳۳۷۴۹/ /۷/۷ – ۴۴ ۸۷ ، مـوارد زيـر در خصـوص « حمل بين استاني فراورده هاي خـام دامـي خـوراكي (گوشـت قرمـز و سـفيد تـازه / منجمـد ») جهت استحضار و نظارت دقيق بر حسن اجرا ايفاد مي شود :


-۱ دماي عمق فراورده قبل از بارگيري بايد كنترل و مشخص و در گواهي بهداشتي الكترنيكي حمل درج شود.
بارگيري بايد صرفا در صورتي انجام شود كه دماي عمق فراورده مناسب ۴ )درجه سانتي گراد، در مورد فراورده تازه و ۱۸ درجه سانتي گراد زير صفر، در مورد فراورده منجمد) باشد .

تستو 105 مته ای
اندازه گیری دمای عمق گوشت منجمد و تازه بوسیله تستو 105 مته ای


-۲ سيستم هاي خنككننده خودرو بايد قبل از بارگيري فراورده (در حالي كه درب كانتينر بسـته اسـت ) روشـن شود تا دماي داخل كانتينر به برودت مناسب ۴ )درجه سانتي گراد، در مورد فراورده تازه و ۱۸ درجه سانتي گراد زير صفر، در مورد فراورده منجمد) برسد .

ترموگراف دما
ترموگراف دما

-۳ ترموگراف بايد در محل مناسب در ديواره سمت راست كانتينر و در فاصله -۵۰ ۳۰ سـانتي متـري از سـقف و دربهاي كانتينر، به گونه اي ثابت شود كه قابل جابجايي نبوده و معرف ميانگين دماي داخـل كـانتينر باشـد .
(شماره سريال ترموگراف بايد در گواهي بهداشتي الكترنيكي صادره در شبكه يكپارچه قرنطينه درج شود .)

-۴ پس از پايان بارگيري فراورده و بسته شدن درب كانتينر ، اجازه خروج خودرو منوط به كنترل برودت داخلـي كانتينر ۴ )درجه سانتي گراد، در مورد فراورده هاي تازه و ۱۸ درجه سانتي گراد زير صفر، در مورد فراورده هاي منجمد) از طريق نشانگر نصب شده در بيرون خودرو است. همچنين برودت داخل كانتينر بايسـتي در گـواهي بهداشتي الكترنيكي صادره در شبكه يكپارچه قرنطينه درج شود .

-۵ زمان آغاز و پايان بارگيري بايد در گواهي بهداشتي الكترونيكي صادره در شبكه يكپارچه قرنطينه درج شود .

-۶ تمامي گواهي هاي بهداشتي / مجوز بهداشتي – قرنطينه اي بايستي از طريق شبكه يكپارچه قرنطينه صـادر و كليه ادارات كل / شبكه هاي دامپزشكي شهرستان مقصد موظف به درج اعـلام وصـول محمولـه در شـبكه يكپارچه قرنطينه مي باشند .

يادآوري: در صورت عدم درج اعلام وصول محموله در شبكه يكپارچه قرنطينه ، اداره كل / شـبكه دامپزشـكي شهرستان مبدا موظف است از صدور مجوز بهداشتي – قرنطينه اي جديد جهت متقاضي مربوط خودداري نمايد .

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 20170628_103351-1024x1024.jpg است

-۷ درصورت باز شدن درب كانتينر توسط نيروي انتظامي براي بازرسي، زمـان بـازكردن و بسـتن مجـدد درب كانتينر بايد در گواهي بهداشتي – قرنطينه اي حمل درج شود

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *