دیتالاگر دما

چرا ترموگراف ؟؟؟

دیتالاگر ( ترموگراف ) برخط

استفاده از دستگاه دیتالاگر دما ( ترموگراف مدل testo175T1 ) در زنجیره سرد ضروری است ونقش مهمی در کنترل کیفیت فراورده های دامی ایفا می کند .

در زیر بخش نامه اداره کل دامپزشکی در خصوص رعایت الزامات حمل بین استانی فراورده های دامی آورده شده است :

باعنايت به نامه /۱۳ ۱۰۰۶۵/ ۷/۲ – ۸۸ اداره كـل دامپزشـكي اسـتان خراسـان جنـوبي و ۲۳۲۹۷/ -۷/۱۱ ۸۸ اداره كل دامپزشكي استان تهران در خصوص عدم رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي حمل فرآورده هاي خـام دامي، ضمن تاكيد مجدد بر اجراي دستورالعمل« كنترل بهداشتي و مقررات قرنطينه اي نقل و انتقال دام زنده و فراورده هاي خام دامي در داخـل كشـور » و دسـتورالعمل ۳۳۷۴۹/ /۷/۷ – ۴۴ ۸۷ ، مـوارد زيـر در خصـوص « حمل بين استاني فراورده هاي خـام دامـي خـوراكي (گوشـت قرمـز و سـفيد تـازه / منجمـد ») جهت استحضار و نظارت دقيق بر حسن اجرا ايفاد مي شود :


-۱ دماي عمق فراورده قبل از بارگيري بايد كنترل و مشخص و در گواهي بهداشتي الكترنيكي حمل درج شود.
بارگيري بايد صرفا در صورتي انجام شود كه دماي عمق فراورده مناسب ۴ )درجه سانتي گراد، در مورد فراورده تازه و ۱۸ درجه سانتي گراد زير صفر، در مورد فراورده منجمد) باشد .

تستو 105 مته ای
اندازه گیری دمای عمق گوشت منجمد و تازه بوسیله تستو 105 مته ای


-۲ سيستم هاي خنككننده خودرو بايد قبل از بارگيري فراورده (در حالي كه درب كانتينر بسـته اسـت ) روشـن شود تا دماي داخل كانتينر به برودت مناسب ۴ )درجه سانتي گراد، در مورد فراورده تازه و ۱۸ درجه سانتي گراد زير صفر، در مورد فراورده منجمد) برسد .

ترموگراف دما
ترموگراف دما

-۳ ترموگراف بايد در محل مناسب در ديواره سمت راست كانتينر و در فاصله -۵۰ ۳۰ سـانتي متـري از سـقف و دربهاي كانتينر، به گونه اي ثابت شود كه قابل جابجايي نبوده و معرف ميانگين دماي داخـل كـانتينر باشـد .
(شماره سريال ترموگراف بايد در گواهي بهداشتي الكترنيكي صادره در شبكه يكپارچه قرنطينه درج شود .)

-۴ پس از پايان بارگيري فراورده و بسته شدن درب كانتينر ، اجازه خروج خودرو منوط به كنترل برودت داخلـي كانتينر ۴ )درجه سانتي گراد، در مورد فراورده هاي تازه و ۱۸ درجه سانتي گراد زير صفر، در مورد فراورده هاي منجمد) از طريق نشانگر نصب شده در بيرون خودرو است. همچنين برودت داخل كانتينر بايسـتي در گـواهي بهداشتي الكترنيكي صادره در شبكه يكپارچه قرنطينه درج شود .

-۵ زمان آغاز و پايان بارگيري بايد در گواهي بهداشتي الكترونيكي صادره در شبكه يكپارچه قرنطينه درج شود .

-۶ تمامي گواهي هاي بهداشتي / مجوز بهداشتي – قرنطينه اي بايستي از طريق شبكه يكپارچه قرنطينه صـادر و كليه ادارات كل / شبكه هاي دامپزشكي شهرستان مقصد موظف به درج اعـلام وصـول محمولـه در شـبكه يكپارچه قرنطينه مي باشند .

يادآوري: در صورت عدم درج اعلام وصول محموله در شبكه يكپارچه قرنطينه ، اداره كل / شـبكه دامپزشـكي شهرستان مبدا موظف است از صدور مجوز بهداشتي – قرنطينه اي جديد جهت متقاضي مربوط خودداري نمايد .

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 20170628_103351-1024x1024.jpg است

-۷ درصورت باز شدن درب كانتينر توسط نيروي انتظامي براي بازرسي، زمـان بـازكردن و بسـتن مجـدد درب كانتينر بايد در گواهي بهداشتي – قرنطينه اي حمل درج شود

تاثیر تهویه هوا ( چیلر ) در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا


از آنجایی که بیماری کووید 19 از طریق عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن از فرد آلوده می تواند به فضای اطراف آن منتشر شود، تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس کرونا می باشد. تعداد پاتوژن ها و عوامل بیماری زا در فضاهای محصور می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابند.
در فصول گرم سال تهویه هوا با ا ستفاده از انواع سیستم های خنک کننده هوا نظیر کولرهای گازی،کولر های آبی، چیلر و پنکه صورت می گیرد.
طبق توصیه انجمن سرمایش و گرمایش آمریکا فضاهای بدون تهویه ممکن است ایجاد استرس حرارتی نموده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت شود .

نکات مهم در استفاد ه از دستگاه های تهویه مطبوع مرکزی ( فن کویل یا هواساز-چیلر )
1 .ساعات بهره برداری از این سیستم ها افزایش یابد. حداقل یک ساعت قبل از حضور افراد در ساختمان با سرعت نامی شروع به کار کرده و یک ساعت بعد از خروج کلیه افراد به سرعت حداقل کاهش یابد.
2 .فن های با قابلیت جابجایی هوا در بیشترین ظرفیت فعالیت خود قرار گیرند.
3 .تاسیسات تهویه در ساعات غیر کاری و تعطیلی خاموش نشوند بلکه با کمترین سرعت خود کار کنند.
4 .دما بین 24 تا 30 درجه سانتی گراد و رطوبت بین 40 تا 70 درصد تنظیم گردد.
5 .سیستم تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی تعبیه شده و روشن باشد. در فضاهای بدون تهویه مکانیکی، پنجره ها و دریچه های بیرونی تنها راه تامین هوای تازه هستند و باید به طور دائم باز باشند.
6 .پنجره و دریچه ها به صورت نیمه باز باشند تا هوا راحت تر به بیرون جریان یافته، تعویض هوا و رقیق سازی بهتر انجام شود.
7 .بهتر است دریچه ها طوری تنظیم گردد تا باد مستقیم به طرف افراد پرتاب نشود.
8 .باید توجه شود فشار هوای فضاهای مختلف یکسان باقی بماند. اختلاف فشار میان فضاهای مختلف، موجب جابجایی هوا میان بخش های مختلف شده و به پراکندگی عامل بیماری زا کمک می کند.
9 .در سیستم های تهویه مرکزی که از هوای برگشتی استفاده می کنند، در صورت امکان دمپرهای هوای برگشتی باید تماما بسته شوند ( وجود فیلتر در کانال هوای برگشتی دلیلی برای استفاده از آن نمی شود زیرا فیلترهای استاندارد موجود قادر به حذف ویروس نیستند .
10 .در مورد سیستم های تهویه مطبوع مرکزی که قادر به تامین تمامی هوای مورد نیاز از هوای بیرون نیستند همچنان توصیه می شود، در صورت وجود زیرساخت کافی در تجهیز، هوای برگشتی به طور کامل به خارج از ساختمان تخلیه گردد. در این صورت نرخ جریاب هوای ورودی کاهش یافته ولی در
عوض تمام هوای تامین شده برای ساختمان، از هوای تازه به دست خواهد آمد.
11 .در حالت کلی، هوای تامین شده از خارج ساختمان تمیز در نظر گرفته می شود مگر در مواقع نادری از قبیل نزدیکی دریچه تامین هوای تازه به کانال خروجی هوا.
12 .فیلترهای نصب شده در تجهیزات هواساز قابلیت جذب ویروس ها را نداشته ولی قادر به جذب ذرات بزرگ تر حامل عوامل بیماریزا می باشند.
13 .در حالت کلی، تغییر فیلتر های موجود و یا نحوه بهره برداری از آن ها توصیه نمی شود.
14 .فیلترهای مسدود شده منبع آلودگی به شمار نمی آیند اما به دلیل افت فشار هوای تامینی، تاثیر منفی بر حفافت افراد داخل ساختمان دارند. تو صیه می شود فیلتر تجهیزات مطبوع مطابق با برنامه معمول تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختماب تعویض گردند.
15 .پرسنل تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی بطور بالقوه در خطر قرار گیری در معرض عامل بیماری زا هستند. جهت اطمینان از سلامت این افراد فیلتر ها باید آلوده در نظر گرفته شوند. فیلتر ها باید در زمان خاموشی دستگاه تعویض شده و فیلترهای مستعمل باید در محفظه های دربسته قرار داده شوند. استفاده از دستکش، ماسک و محافظ صورت توصیه می شود.
16 .نیازی به گندزدایی کانال های هوا، علاوه بر برنامه نظافت معمول نیست. ذرات ناقل ویروس به سختی بر روی سطوح قرار می گیرند. حفظ جریان هوای کافی و عدم استفاده از هوای برگشتی برای تمیزنگه داشتن کانال ها کافی است.
17 .در صورت نصب تجهیزات تصفیه هوا ، نصب فیلترهای هپا ضروری است.
18 .افزایش تعویض هوای داخلی روش موثرتری برای حذف آلاینده های میکروبی داخل ساختمان می باشد.
19 .نصب لامپ ماورابنفش ضد میکروب با طول موج 254 نانومتر می تواند تاثیر گذار باشد اما به طور معمول این تجهیزات صرفا در مراکز درمانی و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
20 .در فضاهای عمومی و ادارات که از این سیستم ها ا ستفاده می شود تو صیه می شود افراد حاضر از ماسک استفاده نمایند.
21 .افزایش جریان هوای تازه و جلوگیری از چرخش هوای آلوده در داخل ساختمان بسیار مهمتر است ودر زمان استفاده از چیلرها، دستگاه طوری تنظیم شود که تامین هوای آن بیشتر از هوای بیرون باشد. هواسازها از 100 درصد هوای تازه استفاده کنند.
نکته: اطلاعات موجود نشان می دهد که این ویروس همانند باکتری، قارچ وکپک ها در فضای داکت تهویه مطبوع تکثیر یابد و بار عفونت زایی خود را افزایش دهد، در حال حاضر اقدامات گندزدایی اضافی و ویژه برای این مجاری در محیط مسکونی و اداری توصیه نمی شود و روش های معمول نظافت و نگهداری داکت ها کفایت می کند.

فیلترها
فیلترهای معمول نصب شده در سیستمهای تهویه هوا قابلیت جذب ویروس را ندارند ولی قابلیت جذب ذرات بزرگ تر رادارند . در حالت کلی تغییر فیلترها ی موجود و یا نحوه بهره برداری آن ها توصیه نمی شود . در صورت الزام استفاده از فیلترهای ضد ویروس میزان کارایی فیلترها در جدول زیر ارائه شده است .

میزان کارایی فیلترهای استفاده شده در سیستم های تهویه مطبوع

تاثیر تهویه هوا ( پنکه ) در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

از آنجایی که بیماری کووید 19 از طریق عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن از فرد آلوده می تواند به فضای اطراف آن منتشر شود، تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس کرونا می باشد. تعداد پاتوژن ها و عوامل بیماری زا در فضاهای محصور می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابند.
در فصول گرم سال تهویه هوا با ا ستفاده از انواع سیستم های خنک کننده هوا نظیر کولرهای گازی،کولر های آبی، چیلر و پنکه صورت می گیرد.
طبق توصیه انجمن سرمایش و گرمایش آمریکا فضاهای بدون تهویه ممکن است ایجاد استرس حرارتی نموده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت شود .

امید است در کنار رعایت توصیه های بهداشتی از قبیل فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن و ضدعفونی دست، گندزدایی سطوح و راهکارهای ارائه شده در این راهنما بمنظور تهویه مناسب فضاهای عمومی، خطر انتقال ویروس را به حداقل ممکن برسانیم.

نکات مهم در استفاده از پنکه
از پنکه های سقفی و پنکه های ایستاده جهت تهویه و خنک سازی هوای داخل ساختمان استفاده می شود. پنکه های سقفی در صورتی که در داخل ساختمان استفاده شوند بدون باز گذاشتن در یا پنجره ها می تواند درجابجایی هوای داخل موثر باشد و فقط هوای آلوده فضای داخل را به جریان در آورد بنابراین می تواند در انتقال ویروس ها و عوامل پاتوژن هوابرد موثر باشد .
بهتر است در استفاده از پنکه ها موارد زیر در نظر گرفته شود :
1 -در زمان استفاده از پنکه های سقفی می بایست تمامی در و پنجره های موجود به صورت حداکثری باز باشند و سرعت چرخش پره ها خیلی زیاد نباشد.
2 -افراد در مجاورت باد مستقیم پنکه قرار نگیرند.

3 -در زمان استفاده از پنکه های ایستاده، به محل قرار گیری پنکه توجه شود تا باعث انتقال هوا از محل آلوده به محل تمیز نشود و محل قرار گیری آن به گونه ای باشد که از تامین هوای آن از فضای آزاد ( در مجاورت پنجره با هوای آزاد و بدون حضور افراد ) باشد.
4 -در زمان استفاده از هر دو نوع پنکه، پنجره های موجود در ساختمان برای تعویض هوا باز باشند.

تاثیر تهویه هوا ( کولر آبی ) در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

از آنجایی که بیماری کووید 19 از طریق عطسه، سرفه و حتی صحبت کردن از فرد آلوده می تواند به فضای اطراف آن منتشر شود، تهویه هوا یکی از ملزومات جلوگیری از انتقال ویروس کرونا می باشد. تعداد پاتوژن ها و عوامل بیماری زا در فضاهای محصور می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابند.
در فصول گرم سال تهویه هوا با ا ستفاده از انواع سیستم های خنک کننده هوا نظیر کولرهای گازی،کولر های آبی، چیلر و پنکه صورت می گیرد.
طبق توصیه انجمن سرمایش و گرمایش آمریکا فضاهای بدون تهویه ممکن است ایجاد استرس حرارتی نموده و باعث کاهش مقاومت افراد به عفونت شود .

امید است در کنار رعایت توصیه های بهداشتی از قبیل فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن و ضدعفونی دست، گندزدایی سطوح و راهکارهای ارائه شده در این راهنما بمنظور تهویه مناسب فضاهای عمومی، خطر انتقال ویروس را به حداقل ممکن برسانیم.

نکات مهم در استفاده از کولر های آبی
کولر های آبی بهتر است در فضایی بیرون از ساختمان قرار داده شوند و در این صورت با توجه به این که تامین هوای آن، کاملا از هوای بیرون صورت می گیرد تهویه مناسبی را می تواند تامین کند.
1 .تامین هوای تازه حتما از بیرون ساختمان باشد و هوای داخل مجددا وارد کولر آبی نشود.
2 .توصیه می شود دما بین 24 تا 30 درجه سانتی گراد و رطوبت بین 40 تا 70 درصد حفظ شود.
3 .سیستم تهویه مکانیکی در آشپزخانه و سرویس های بهداشتی تعبیه شده و روشن باشد.
4 .در زمان استفاده از کولر های آبی به خصوص در اماکن عمومی و در زمانی که تجمع افراد زیاد است بهتر است کولر با حداکثر سرعت جهت تامین هوای تازه راه اندازی شود.
5 .در زمان استفاده از کولرهای آبی در اماکن عمومی حداقل یک ساعت پیش از شروع ساعت کاری، جهت بهبود رقیق سازی هوا پیش از حضور افراد روشن شده و حداقل یک ساعت بعد از اتمام ساعت کاری جهت اطمینان از پاکسازی هوا خاموش گردد.
6 .جهت برقراری جریاب و عبور هوا و جایگزینی هوای تازه با هوای داخل ساختمان ، چند دریچه یا پنجره باز گذاشته شود.
7 .بهتر است دریچه های کولر طوری تنظیم گردد تا باد مستقیم به طرف افراد پرتاب نشود.
8 .در فضاهای عمومی که از این سیستم ها استفاده می شود تو صیه می شود افراد حاضر از ماسک استفاده نمایند.


فیلترها
فیلترهای معمول نصب شده در سیستمهای تهویه هوا قابلیت جذب ویروس را ندارند ولی قابلیت جذب ذرات بزرگ تر رادارند . در حالت کلی تغییر فیلترها ی موجود و یا نحوه بهره برداری آن ها توصیه نمی شود . در صورت الزام استفاده از فیلترهای ضد ویروس میزان کارایی فیلترها در جدول زیر ارائه شده است .

میزان کارایی فیلترهای استفاده شده در سیستم های تهویه مطبوع