زنجیره سرد نگهداری واکسن

اهمیت رعایت زنجیره سرما در نگهداری واکسن

vaccine-storage-transport-banner1-US.jpg
زنجيره سرما و اهميت آن در برنامه هاي ايمنسازي
 تعريف زنجيره سرما:
 به مجموعه تجهيزا ت وامکاناتی که موجب ميشود دماي واکسن اززمان توليد تا زمان
 مصرف حفظ شود ويا به عبارتی ديگربه نظام مرکب ازافراد و تجهيزا ت که اطمينان
 ميدهد وا کسن موثر به مصرف کننده برسد زنجيره سرماگفته ميشود.
 اجزاي سيستم زنجيره سرد:
 1 .بخش ثابت:
 سردخانه هاي باالي صفر و زير صفر
 يخچال
 فريزر
 ژنراتوربا تابلوتبديل برق شهربه ژنراتوروبالعکس
 آالرم )هشداردهنده(
 2 .بخش سيار:
 ماشين سردخانه دار
 کلدباکس و واکسن کرير
 آيس بگ )کيسه يخ 

ابزارهاي نظارتی زنجيره سرد:
 VVM : بهترين ابزار براي کنترل سالمت واکسن است
  
حمل استفاده براي بيشتر 
: FREEZE WATCH و) cold chain monitor card) CCM 
 واکسن از توليد تا زنجيره سرد مرکز استفاده می شود
 ترموگراف

  1 -معمولی : براي پايش خوب است اما تکنولوژي آن قديمی شده و لوازم يدکی آن در بازار
 موجود نيست
  2 -ديجيتالی : بهترين ابزار براي پايش وضعيت نگهداري واکسن می باشد
  ترمومتر : براي استفاده در يخچالهاي نگهداري واکسن مراکز بهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت