دستگاه های اندازه گیری پای در حیطه غذا و اشپزخانه هم گذاشتند.کنترل کیفیت فرایندی است که از طریق آن یک کسب و کار به دنبال کسب اطمینان از حفظ یا بهبود کیفیت محصول و کاهش یا حذف خطاهای تولید می شود. کنترل کیفیت نیاز به ایجاد محیطی از کسب و کار دارد که در آن هر دو مدیر و کارکنان برای کمال تلاش می کنند. این کار توسط پرسنل آموزش دیده، ایجاد معیارهای کیفیت محصول و آزمایش محصولات برای بررسی تغییرات آماری قابل توجه، انجام می شود.یکی از جنبه های مهم کنترل کیفیت، ایجاد کنترل های دقیق است. این کنترل ها هم به استاندارد کردن تولید و هم واکنش به مسائل کیفی کمک می کند. محدود کردن فضا با مشخص کردن فعالیت های تولیدی که توسط آن کارکنان انجام می شود، شانس این که کارمندان مجبور به انجام وظایفی شوند که آموزش های کافی ندارند، کاهش می دهد. با تخصیص فعالیت ها به افراد و پرسنل اموزش دیده مناسب، خطا پذیری فعالیت ها و وظایف را تا حد زیادی کاهش می دهد.